Publicaties

Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2012 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2006

Het Tribunaal

Solidariteit Zuidoost zet zich in om maatschappelijke problemen en misstanden bespreekbaar te maken. De partij verricht daarvoor onderzoek, analyseert de problematiek, stelt misstanden aan de kaak en komt met oplossingen. Fractievoorzitter Makdoembaks publiceert zijn bevindingen bij Uitgeverij Het Tribunaal.

Slavinnen van God

Sinds de jaren tachtig hebben georganiseerde criminele organisaties steeds meer grip gekregen op Amsterdam Zuidoost. De explosie van gewapend geweld in 2009 is direct gerelateerd aan die infiltratie van verschillende sectoren van de samenleving in wijken als de Bijlmer. Maar ook schokkende uitwassen als kinderprostitutie komen veelvuldig voor op plekken waar de betrokken overheidsinstanties moeilijk zicht op kunnen krijgen. Onder meer maken de criminelen misbruik van de religieuze overtuigingen van de legale en illegale inwoners van Amsterdam Zuidoost. Een deel van de talloze migrantenkerken die er te vinden zijn laat zich, al dan niet moedwillig, in met fraude, mensen- en kinderhandel en prostitutie.

Slavinnen van GodIn Slavinnen van God doet voormalig huisarts, onderzoeker en publicist Nizaar Makdoembaks uit de doeken hoe (kinder-)prostitutienetwerken zich in de Bijlmer kunnen handhaven met behulp van deze “kerken”, corrupte (politie-)ambtenaren en het slechte bereik van instanties als de GGD onder de bewoners. Hij verhaalt van schokkende confrontaties met tienerprostituees in (illegale) buurtcafés die tegelijk dienst doen als clandestien bordeel. Hij laat zien hoe Nigeriaanse meisjes middels religieuze indoctrinatie (voodoopraktijken) in de prostitutie terechtkomen; hoe Bhagwankinderen jarenlang misbruikt werden; hoe de strenge regels van de Jehova’s getuigen tot onnodige sterfgevallen leiden; hoe de streng gehanteerde taboes van sommige kerken misbruikt worden om een schijn van eerbaarheid op te houden, terwijl achter de schermen loverboys en -girls minderjarige en jongvolwassen meisjes gevangen houden in de prostitutie. Ook schetst Makdoembaks de gevolgen van deze misstanden voor de leefbaarheid en volksgezondheid in het stadsdeel.

Dit boek dient niet gezien te worden als een kruistocht tegen migrantenkerken, waarvan het merendeel juist goed werk doet en mensen bereikt die verder vooral buiten de samenleving staan. Wel wil het aankaarten wat onder de stortvloed aan aandacht voor symptomen – schietpartijen en andere incidenten – van overheid en media systematisch onderbelicht blijft. Het boek bevat een indringend pleidooi voor snelle en adequate regulering van de religieuze sector om de uitwassen uit te bannen en om, vermits ook de politie, het infectieziektebeleid van de GGD en de onderzoeksmethoden van de overheid grondig gereviseerd worden, tot een doeltreffender aanpak te komen van de problemen die onder invloed van de georganiseerde misdaad ontstaan. Meer dan welke instantie ook staan migrantenkerken in contact met de (illegale) bevolking van Amsterdam Zuidoost. Hier kan de strijd tegen kinderprostitutie, de opmars van hiv en de gewelddadige drugs- en mensenhandel een krachtige nieuwe start maken.

Titel: Slavinnen van God

239 pagina’s :: ISBN 9789490172039 Prijs: € 26,95 (€ 24,75 + € 2,20 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

Euthanasie dure allochtoon bij griepuitbraak

Euthanasie dure allochtoon bij griepuitbraakDe Mexicaanse griep en de financiële crisis zullen ook in de gezondheidszorg de druk op het budget verhogen. Deze griep zal in de herfst van 2009 onherroepelijk tot een toename van opnamen in de ziekenhuizen leiden. Meer zieken met ademhalingsproblemen kunnen tegelijkertijd geïndiceerd worden voor behandeling op een intensivecareafdeling.
Door de groeiende ‘weerstand van Nederlanders tegen de bijna 2 miljoen niet-westerse allochtonen’ die dit jaar door het CBS werd vastgesteld, en door het feit dat allochtonen volgens het CPB Nederland meer dan 43.000 euro per persoon kosten, zullen zij de sluitpost worden bij het vaststellen van de ranglijst van risicogroepen voor beademing van zieken met de Mexicaanse griep.

Dit is een van de conclusies van onderzoeker, publicist en voormalig huisarts Nizaar Makdoembaks in deze publicatie. Hij baseert zich op een uitgebreide studie van de manier waarop de afgelopen decennia met acute levensbedreigende aandoeningen en infectieziekten bij legale en illegale allochtonen (legionella-infecties en tuberculose) is omgegaan.

De 45-jarige Ruud N. is een van de slachtoffers die de arts-onderzoeker beschrijft. De Surinaamse moslim, is een slachtoffer van passieve euthanasie. Ruud werd een thuisbehandeling met zuurstof onthouden, waardoor hij stikte en overleed, terwijl een autochtone patiënt, de 75-jarige Nico N. die een vergelijkbaar ziektebeeld had, wel een mobiele behandeling met de zuurstoffles kreeg.

In de periode dat Makdoembaks huisarts was in de Bijlmer werden allochtonen met zeer besmettelijke open tuberculose (ademhalingswegen) door de Amsterdamse GGD, toen onder leiding van de huidige directeur van het RIVM, niet behandeld. Net als neuroloog Ernst Jansen Steur uit Enschede stelden ook deze GGD-artsen verkeerde diagnosen. De GGD weigerde ook de legionella in het zwarte stadsdeel aan te pakken en er werd door de GGD pas na twee uur een ambulance naar een allochtoon met een hersenbloeding gestuurd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg negeerde Makdoembaks’ klachten en legde hem het zwijgen op middels het Tuchtcollege.

Makdoembaks komt tot de conclusie dat er al decennia lang sprake is van ongewenste passieve euthanasie, ofwel het misdrijf van doodslag, op allochtonen en het in gevaar brengen van de volksgezondheid op grond van kosten-batenanalyses van ziekenhuizen, de GGD en huisartsen. De arts pleit voor onafhankelijke onderzoeken naar de handelwijze en integriteit van de hoofdstedelijke GGD en zijn nieuwe medisch directeur in verband met diens in deze studie voor het eerst beschreven belast verleden met een Bijlmersubsidie. Dit om de genoemde misstanden bij het aanpakken van de Mexicaanse griep te voorkomen.

Titel: Wat kost de allochtoon
Subtitel: Euthanasie bij griepuitbraak

236 pagina’s :: ISBN 9789490172022 Prijs: € 26,95 (€ 24,75 + € 2,20 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

Sharia in Nederland

Sharia in NederlandSteeds harder weerklinkt de roep om een zero tolerance aanpak van vrouwelijke genitale verminking. De aandacht die hiernaar uit gaat vanuit het publieke debat, de betrokken beroepsgroepen en de media leidde begin dit jaar tot nieuwe voorstellen vanuit de politiek. Ze werden gepresenteerd onder het mom van een ‘harder aanpak’, maar na een vertaling naar de praktijk blijft daar weinig van over.

Onderzoeker, publicist en voormalig huisarts Nizaar Makdoembaks stelt vast dat een deel van de voorstellen zoals ze er nu liggen, verdacht veel lijkt op sharia wetgeving. Makdoembaks wijst erop dat die voorstellen meer weg hebben van een poging de betrokken bevolkingsgroepen in binnen- en buitenland tevreden te houden, dan een poging om daadwerkelijk de praktijk van meisjesbesnijdenis uit te bannen.

In kringen waar meisjes genitale verminkingen worden toegebracht, gebeurt dit onder het mom van het islamitisch voorschrift van ‘meisjesbesnijdenis’. Dat meisjesbesnijdenis van oorsprong niet islamitisch is en dus ook niet verplicht, weten maar weinigen. Centraal in dit boek staat het tragische verhaal van een orthodox islamitische, Somalische moeder en haar twee dochters. Medische, juridische en ethische aspecten uit deze casus worden beschreven tegen de achtergrond van actuele gegevens uit wet- en regelgeving, vakliteratuur, tijdschriften en de media.

Naast de overeenkomsten met sharia wetgeving laat Makdoembaks zien dat de nieuwe voorstellen voor een hardere aanpak juridisch moeilijk tot adequate vervolging van de ware daders en medeplichtigen kunnen leiden. Dit terwijl ze bij de medische beroepsgroep ethische conflicten teweegbrengen die wel kunnen leiden tot vervolging. Daarnaast wijst hij er op dat de voorstellen weinig tot geen rekening houden met de dagelijkse praktijk van het gezinsleven binnen de risicogroepen.

Enerzijds is dit boek een aanklacht tegen de sharia-achtige wetgeving die is voorgesteld en het naar verwachting zeer gebrekkig resultaat daarvan. Anderzijds is het een pleidooi voor een doelgerichtere aanpak van vrouwelijke genitale verminking. Makdoembaks reikt een serie aanbevelingen aan die de aanpak dichter bij de realiteit van de dagelijkse praktijk van vrouwelijke genitale verminking kan brengen.

Titel: Sharia in Nederland
Subtitel: Besneden moslima overleeft terreur om dochters

116 pagina’s :: ISBN 978 94 901720 1 5 Prijs: € 21,25 (€ 19,50 + € 1,75 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

Bijlmer Huisartsen strijden voor veiligheid

Bijlmer Huisartsen strijden voor veiligheidVoormalig Bijlmer huisarts Nizaar Makdoembaks publiceert het ware verhaal achter de totstandkoming van de huisartsenpost en de daaraan gekoppelde dienstregeling voor huisartsen buiten kantooruren.

Midden jaren negentig was de Bijlmer voor veel dienstverleners een no-goarea. Dagelijks werden tientallen patiënten gewelddadig beroofd, beschoten en ernstig verwond. Ook voor huisartsen werd het, door de hoge mate van onveiligheid, steeds moeilijker om snel en adequaat noodzakelijke medische zorg te verlenen. Vooral buiten kantooruren was het bar en boos. Sommige artsen waren simpelweg bang om op huisbezoek te gaan, en terecht. Omdat de kwaliteit van de zorg achteruit holde moest er iets veranderen. Maar het politiekorps, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Amsterdamse Huisartsen Vereniging gaven de verbetering van de veiligheid in de Bijlmer een lagere prioriteit.

Een kleine groep Bijlmer huisartsen, verenigd in de Hagro Bijlmer (Huisartsengroep regio- overleg), initieerde daarop de aanpak van de problematiek die uiteindelijk leidde tot een gemeenschappelijke verbetering van de positie van huisartsen in Amsterdam-Zuidoost. Daarmee werd een aanzienlijke slag geslagen voor wat betreft de kwaliteit van de eerstelijns medische zorg in het stadsdeel als geheel en de wijk Bijlmer in het bijzonder. Maar de tegenwerking was sterk. Het duurde twee jaar voor deze strijd voor verbeteringen resultaat opleverde. Het dagblad Trouw en het Medisch Tuchtcollege Amsterdam hadden hier een cruciaal aandeel in.

Makdoembaks zelf speelde hierbij, als voorzitter van de Hagro Bijlmer, een sleutelrol. Zijn onorthodoxe methoden zetten veel kwaad bloed en veroorzaakten veel commotie onder collega’s en betrokken instanties. Zo verzette hij zich fel bij een poging van collega’s de gelden uit het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) een andere bestemming te geven. Maar zijn inzet was er wel de oorzaak van dat het pleit over de medische zorg voor de Bijlmer en zijn inwoners in het voordeel van die laatste beslecht werd.

De totstandkoming van de verbeteringen in de medische zorg in de Bijlmermeer wordt vaak toegeschreven aan het AOF. In deze nieuwe publicatie legt Makdoembaks de ware toedracht en ontstaansgeschiedenis voor aan het publiek en de toekomstige beleidsmakers. Want dat huisartsen zelf twee jaar lang moesten vechten voor een verbetering van de veiligheid, dat kan toch niet de bedoeling zijn van alle onderzoek, achterstandsfondsen en het leger aan betrokken (overheids-)instanties.

Het boek draagt dan ook één allesomvattende boodschap uit en dat is:
DIT NOOIT WEER!!!

Titel: Bijlmer huisartsen strijden voor veiligheid
Subtitel: Medisch Tuchtcollege en de pers helpen
Amsterdam Zuidoost aan Centrale Huisartsenpost

241 pagina’s :: ISBN 978 90 810890 9 8 Prijs: € 29,70 (€ 27,50 + € 2,20 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders