Publicaties

Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2012 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2006

Het Tribunaal

Solidariteit Zuidoost zet zich in om maatschappelijke problemen en misstanden bespreekbaar te maken. De partij verricht daarvoor onderzoek, analyseert de problematiek, stelt misstanden aan de kaak en komt met oplossingen. Fractievoorzitter Makdoembaks publiceert zijn bevindingen bij Uitgeverij Het Tribunaal.

Goelag in de Indische Archipel
Joden en Stakers in 1942 staatsvijanden van bezet Koninkrijk der Nederlanden

Goelag in de Indische Archipel. Joden en Stakers in 1942 staatsvijanden van bezet Koninkrijk der NederlandenEen publicatie van een studie over de schending van mensenrechten in Oost-en West-Indië door Nederland en Amerika in de Tweede Wereldoorlog. Rechtszaken werden door ingrijpen van de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 voorkomen.

Europa en zijn koloniën danken hun bevrijding in WO II voor een belangrijk deel aan Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië. De productie van bauxiet in Suriname en benzine in Curaçao voor de geallieerden en in de vaart houden van de schepen van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij werden veiliggesteld door stakers in deze bedrijven te behandelen als staatsgevaarlijke vijanden van Nederland. De naar Suriname en Curaçao vluchtende Nederlandse Joden vonden om dezelfde materiële redenen geen veilig onderkomen in de overzeese gebieden. Ook zij werden door de Nederlandse regering als staatsvijanden behandeld.

Joden en stakers rechteloos
Tijdens het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie hadden slachtoffers, familie of nazaten van Joden en van stakers van 1942 in West- en Oost-Indië weinig kans om een rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden te winnen. Antisemitisme en racisme zouden hen parten kunnen spelen. De premier van de oorlogskabinetten in Londen, Gerbrandy (ARP) haatte de op de Joodse religie/cultuur lijkende moslims. Pieter Sjoerds Gerbrandy liet aan intimi weten, dat 'alle Muzelmannen brandhout zijn voor de hel.' (1) Jan Donner was tijdens en na de Enquête president van de Hoge Raad (1946-1961). Daarvoor, in zijn functie als minister van Justitie (ARP, 1926-1933) gaf hij in het kader van huwelijken tussen Chinezen en Nederlanders zijn mening over de betreffende groep in Nederland in klare taal: 'Wij willen geen Chineezen en ander Aziatisch ongedierte.' (2)

Het boek van 510 pagina's :: ISBN 97-890810890-5-0, is een publicatie van arts/onderzoeker Nizaar Makdoembaks en is op 7 april 2008 uitgegeven door Het tribunaal. Het zal voor € 36,15 (€ 29,95 + € 6,20 verpakkings- en verzendkosten) te bestellen zijn via www.het-tribunaal.nl

1. Peeters, Frans, ‘Iedere gelovige heeft recht op zijn eigenaardigheden’, Het Parool, 8 februari 2003
2. Meertens, Katja, ‘Een Chinees paspoort maar nooit in China geweest’, Algemeen Dagblad, 16 augustus 2004

510 pagina’s :: ISBN 97-890810890-5-0 Prijs: € 36,15 (€ 29,95 + € 6,20 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

Psychiatrie - een dodelijke wapen tegen de dissidente SDAP'er Louis Doedel

Psychiatrie – een dodelijk wapen tegen de dissidente SDAP’er Louis Doedel Het Koningin WilhelminabrugincidentDe Surinamer Louis Doedel kwam in de crisisjaren op voor werklozen en kleine boeren op Curaçao, waar hij werk had gevonden. Dit was tegen het zere been van het koloniale bestuur.

Onder het mom van een verkeersovertreding op de Koningin Wilhelminabrug werd hij van Curaçao verwijderd. Terug in Suriname ging hij door met zijn activiteiten. Dit werd hem niet in dank afgenomen. Hij werd door het Surinaamse bestuur opgeborgen in een psychiatrische inrichting, waar hij na 43 jaar eenzame opsluiting stierf. In beide gevallen was de Nederlandse regering op de hoogte van de situatie. Bewindslieden in Nederland, Curaçao en Suriname alsmede psychiaters ontnamen vakbondsleider Louis Alfred Gerardus Doedel zijn rechten en maakten zich schuldig aan fraude, valsheid in geschrifte en machtsmisbruik. Ook de SDAP, waar Doedel actief lid van was, stak geen vinger voor hem uit. Amnesty International nam de Nederlandse regering in 1980 in bescherming toen zij een onderzoek deden naar het schandaal rond deze politieke gevangene. 77 jaar is Louis Doedel zwartgemaakt en is het onrecht tegen hem doodgezwegen. Door weigering van inzage in zijn medische dossier verwachtte Den Haag dat deze politieke affaire voorgoed in de doofpot zou verdwijnen. Het is echter tijd voor rehabilitatie. Daar is ook reden toe: in deze studie worden onthutsende conclusies getrokken.

131 pagina’s :: ISBN 97- 890810890-6-7 Prijs: € 22,45 (€ 19,95 + € 2,50 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

Geheime abortus maskeert kindermisbruik
Hoge embryosterfte door falend soa-beleid

Geheime abortus maskeert kindermisbruik

'DOE GEEN AANGIFTE VAN VERKRACHTING!' schijnt het beleid van Amsterdamse abortusartsen te zijn. De politie raadt het soms zelfs letterlijk af! Aandacht van de media voor kindermisbruik in eigen land is minimaal. Ondanks het feit dat ontmaagd worden door je vader veel erger is dan besneden worden door je oma.

Sinds de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) in 1984 in werking is getreden, worden de rechten van het kind door abortusklinieken geschonden. Abortusartsen gaan niet na of de ongewenste zwangerschap bij een minderjarige een gevolg is van seksueel misbruik. Tot overmaat van ramp vernietigen de medici het bewijs (DNA-abortusweefsel) van een ernstig misdrijf en doen ze geen screening op een ongewenste seksuele infectieziekte, waardoor de zestienminners later met embryosterfte te maken krijgen.

In Amsterdam is er sprake van een verzwegen epidemie van een seksuele importziekte die erger is dan meisjesbesnijdenis. De autoriteiten gedogen de door immigranten meegenomen wijdverbreide cultuur van incest en kindermisbruik uit de West en Afrika.

Met dit onderzoek komt er voor het eerst wetenschappelijk inzicht in oorzaken en achtergronden van kinderabortus en hoge embryosterfte onder Surinamers en Antillianen in Amsterdam

Als arts-onderzoeker draag ik met deze studie aanwijzingen aan dat in Amsterdam jaarlijks bij ruim de helft van de minderjarige geaborteerden sprake geweest zou kunnen zijn van seksueel misbruik binnen de familie of vriendenkring. Ik analyseer de gegevens van vrouwen uit mijn huisartsenpraktijk in de Amsterdamse Bijlmermeer die abortussen hebben ondergaan.

Het kabinet moet echte gezondheidswinst realiseren door aanvullende wetten te maken om het opzetten van kinderabortusklinieken en DNA-databanken mogelijk te maken en de behandeling van soa's evidence-based te laten plaatsvinden. Als arts-onderzoeker onderbouw ik met deze studie de noodzaak voor een wijziging van de WAZ (Wet Afbreking Zwangerschap) en voor het screenen op een soa bij abortus en zwangerschapscontrole.

281 pagina’s :: ISBN 978-90-810890-7-4 Prijs: € 36,70 (€ 34,50 + € 2,20 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

Gelijke patiënten ongelijk behandeld
Bijlmerramp toont verkeerd imago

Gelijke patiënten ongelijk behandeld

Nederland doet er naar buiten toe alles aan om een beeld te creëren dat niet met de werkelijkheid correspondeert. Zwarte landgenoten worden systematisch zo behandeld dat ze achterblijven in maatschappelijke ontwikkeling. Dit bleek bijvoorbeeld bij de Bijlmervliegramp.

Was het voor die ramp al bekend en duidelijk dat zwarte groeperingen werden achtergesteld, nadat op 4 oktober 1992 een El Al-vliegtuig neerstort op twee flatgebouwen in de Bijlmermeer is deze achterstelling alleen maar groter geworden. De ramp maakt zichtbaar hoe etnische minderheden door de overheid in achterstand gehouden worden op het gebied van taal, onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, veiligheid en gezondheidszorg. Uitspraken van bewindslieden bezorgen niet alleen de illegale, maar ook de legale zwarte Nederlander een negatief imago. De kwaliteit van de gezondheidszorg in de Amsterdamse Bijlmermeer gaat snel achteruit. Voor de vele slachtoffers in mijn huisartsenpraktijk vlak bij de rampplek tracht ik deze ontwikkeling te keren. Echter worden door de overheid en de artsengilde barrières voor mij opgeworpen als ik na 1992 de ongelijke behandeling tracht een halt toe te roepen.

In een zeer woelige periode heb ik toch verbeteringen in de gezondheidszorg voor de bewoners van de Bijlmer kunnen realiseren. In sommige kwesties is het effect ook landelijk doorgedrongen. Dit is echter bij lange na niet voldoende.

In deze studie toon ik aan de hand van gebeurtenissen na de Bijlmerramp in oktober 1992 aan dat de gangbare werkwijze en deskundigheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet voldoen aan het halen van de doelstellingen. Het Medisch Tuchtcollege overtreedt de wet. Misstanden bij de GGD Amsterdam leiden tot grote gezondheidsrisico’s voor niet-westerse allochtonen in Amsterdamse achterstandswijken. De zorg aan niet-verzekerde zieken is sterk onder de maat. Kwaliteitseisen worden niet gehaald waardoor bijvoorbeeld het aantal met tuberculose besmette mensen toeneemt en de volksgezondheid in gevaar is gekomen.

Het Openbaar Ministerie dient dan ook in te grijpen.

254 pagina’s :: ISBN 978-90-810890-8-1 Prijs: € 36,70 (€ 34,50 + € 2,20 verpakkings- en verzendkosten)
direct bestelen

medianieuws

artikelen

Openbare gezondheid Grenzeloos ziek
Vlinders